Regulamin

Regulamin
KORZYSTANIA Z SERWISU
INTERNETOWEGO „FLY WAY”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: www.flyway.shop jest firma Patrycja Moskwa z siedzibą w Justynowie 95-020 ul. Jordanowska 1B NIP: 7282706110 REGON: 100748729 , e-mail : sklep@flyway.shop , zwana w dalszej części „FLY WAY”.
2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego FLY WAY i dokonywania przez FLY WAY za pośrednictwem serwisu internetowego sprzedaży Towarów i Usług Kupującym.
3. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z treścią i zaakceptować niniejszy Regulamin.
4. Użytkownicy w ramach korzystania z serwisu zobowiązują się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste osób trzecich.
II. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny;
2. zainstalowania na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet i obsługującej pliki cookies takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
2. W przypadku niespełniania parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą działać nieprawidłowo.
III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia Towarów lub Usług odbywają się za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: www.flyway.shop (zwanego dalej „Sklepem”).
2. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę www.flyway.shop , następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
3. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.
4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest spełnienie przez Klienta następujących warunków:
1. podanie imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska/firmy przedsiębiorcy, siedziby, numeru NIP, a także danych osoby składającej w jego imieniu Zamówienie), adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju), numeru telefonu, adresu e-mail,
2. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”,
3. wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
4. dokonanie wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
6. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
7. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
8. FLY WAY zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
9. Płatność za Towary lub Usługi może być dokonana w następujących formach:
1. przelewu na rachunek bankowy FLY WAY prowadzony przez Bank ING o numerze 30 1050 1461 1000 0092 6398 6326
2. za pomocą bankowości internetowej – rozliczenie transakcji w systemie PayPal.
IV. WYSYŁKA TOWARÓW
1. FLY WAY realizuje wysyłkę Towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej .
2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia Towaru następuje z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym FLY WAY, wskazanym w punkcie III ust. 9 lit. A powyżej.
3. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w sklepie. O przewidywanym terminie realizacji zamówienia Klient jest informowany w formie elektronicznej wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
4. FLY WAY zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówień. O zmianie Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
5. FLY WAY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wyboru płatności przelewem i nieopłacenia zamówienia w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia.
6. FLY WAY realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.
7. FLY WAY nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
8. FLY WAY wystawia za zakupiony Towar paragon fiskalny lub fakturę, które są dołączane do przesyłki z towarem. Dokonując zakupu w sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.
V. POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG
1. FLY WAY w uzasadnionych przypadkach z przyczyn losowych od niej niezależnych zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia Usługi. W takim przypadku Klienci, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość: skorzystania z Usługi w innym terminie, wykorzystania wpłaconych środków na zakup innych Usług bądź Towarów oferowanych przez FLY WAY lub rezygnacji ze świadczenia Usługi i uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
2. W przypadku zakupu Usługi Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie FLY WAY na adres e-mail sklep@flyway.shop nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia usługi, a także pod warunkiem, iż FLY WAY będzie miała możliwość świadczenia danej usługi w innym terminie.
3. Jeśli Klient nie poinformuje FLY WAY o rezygnacji z Usługi w terminie 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, opłata za Usługę nie podlega zwrotowi.

VI. UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW
1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2017.683 t.j.), Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru lub w przypadku nabycia Usługi – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować FLY WAY (adres korespondencyjny : ul. Jordanowska 1B, 95-020 Justynów, e-mail: sklep@flyway.shop ) o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, pismem wysłanym pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną. Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. FLY WAY niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jednakże jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez FLY WAY, to nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3. FLY WAY dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. Jeżeli FLY WAY nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz FLY WAY lub przekazać ją osobie upoważnionej przez FLY WAY do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że FLY WAY zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
7. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, FLY WAY jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, to zapłaci FLY WAY kwotę proporcjonalną do zakresu usług spełnionych do chwili, w której poinformował FLY WAY o odstąpieniu od umowy.
10. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usług, że po wykonaniu całej usługi przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
VII. REKLAMACJE TOWARÓW
1. FLY WAY jest zobowiązana do dostarczenia Towarów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. FLY WAY jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Towar ma wady fizyczne lub prawne.
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że FLY WAY niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez FLY WAY albo FLY WAY nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
3. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez FLY WAY usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez FLY WAY. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. FLY WAY jest obowiązana wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. FLY WAY może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
5. W związku z koniecznością oceny przez Sklep istnienia wady Towaru, równocześnie ze złozeniem zgłoszenia wady, należy dostarczyć reklamowany Towar na adres: 95-020 Justynów, ul.Jordanowska 1B .
6. Okres rękojmi wynosi dwa tygodnie (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch tygodni od daty odbioru Towaru), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.
7. Reklamacje należy kierować do Sklepu FLY WAY drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną (adres korespondencyjny: ul. Jordanowska 1B, 95-020 Justynów, e-mail:sklep@flyway.shop).
8. W reklamacji Klient powinien wskazać opis stwierdzonej wady, żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.
10. FLY WAY nie udziela gwarancji na Towary.

VIII. REKLAMACJE USŁUG
1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących sposobu wykonania Usługi, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacje należy kierować do Sklepu FLY WAY drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną (adres korespondencyjny: ul. Jordanowska 1B, 95-020 Justynów , e-mail: biuro@flyway.shop) w terminie 14 dni od dnia wykonania umowy lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron umowa miała być wykonana.
3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
4. FLY WAY zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia. W tym terminie do Klienta zostanie wysłany e-mail zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW
1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa powyżej. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje (poza mozliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym) prawo skorzystania z poza sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące mozliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
2. W szczególności, Klient będący konsumentem ma prawo:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedazy;
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
2. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W zakresie, w jakim FLY WAY gromadzi dane osobowe, FLY WAY pełni obowiązki administratora danych osobowych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie internetowej: www.flyway.shop
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. FLY WAY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Firma Patrycja Moskwa z siedzibą w Justynowie 95-020 ul. Jordanowska 1B NIP: 7282706110 REGON: 100748729 , e-mail : sklep@flyway.shop
–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*)
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)
o świadczenie następującej usługi(*)
–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–Adres konsumenta(-ów)
–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–Data
(*) Niepotrzebne skreśli