Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚĆI FLY WAY

1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka Prywatności” lub „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka) ma za zadanie stanowić zestaw wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w firmie FLY WAY to jest podmiocie, Patrycja Moskwa prowadząca działalność gospodarczą Patrycja Moskwa z siedzibą w Justynowie 95-020 ul. Jordanowska 1B NIP: 7282706110 REGON: 100748729. (dalej jako FLY WAY). Polityka Prywatności obejmuje całokształt działalności Firmy, w tym działalność sklepu internetowego i witryny www.
Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
2. Polityka zawiera opis zasad ochrony danych obowiązujących w Zajeździe.
3. FLY WAY jest odpowiedzialna za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki.
  FLY WAY powinna też zapewnić zgodność postępowania kontrahentów FLY WAY z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez FLY WAY.
4. Skróty i definicje:
Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych (Politykę Prywatności), o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
Dane wrażliwe oznaczają dane specjalne i dane karne.
Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.
Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.
Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której FLY WAY powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość, inne firmy).
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Ochrona danych osobowych w FLY WAY – zasady ogólne
5.1. Filary ochrony danych osobowych w FLY WAY:
(1) Legalność − Spółka dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
(2) Bezpieczeństwo – FLY WAY zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.
(3) Prawa Jednostki − FLY WAY umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
(4) Rozliczalność − FLY WAY dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.
5.2. Zasady ochrony danych
  FLY WAY przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
(1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
(2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
(3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
(4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
(5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
(6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
(7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
(8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
5.3. System ochrony danych
System ochrony danych osobowych w FLY WAY składa się z następujących elementów:
1) Inwentaryzacja danych. FLY WAY dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w FLY WAY, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
a) przypadków przetwarzania danych specjalnych i danych „kryminalnych” (dane wrażliwe);
b) przypadków przetwarzania danych osób, których Spółka nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane/UFO);
c) przypadków przetwarzania danych dzieci;
d) profilowania;
e) współadministrowania danymi.
2) Obsługa praw jednostki. FLY WAY spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
a) Obowiązki informacyjne. FLY WAY przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
b) Możliwość wykonania żądań. FLY WAY weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.
c) Obsługa żądań. FLY WAY zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.
d) Zawiadamianie o naruszeniach. FLY WAY stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
3) Minimalizacja. FLY WAY posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default),
4) Bezpieczeństwo. FLY WAY zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych,
5) Przetwarzający. FLY WAY posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Spółki, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.
6) Eksport danych. FLY WAY posiada zasady weryfikacji, czy FLY WAY nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
7) Privacy by design. FLY WAY zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność..
8) Przetwarzanie transgraniczne. FLY WAY posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego
i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.
6. Inwentaryzacja
6.1. Dane wrażliwe
  FLY WAY identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane wrażliwe (dane specjalne i dane karne) oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności
z prawem przetwarzania danych wrażliwych.
6.2. Dane niezidentyfikowane
  FLY WAY identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane.
6.3. Profilowanie
FLY WAY identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem.
7. Współadministrowanie
  FLY WAY identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie
z przyjętymi zasadami.

8. Podstawy przetwarzania
8.1. FLY WAY jest świadoma podstaw prawnych przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
8.2. Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel FLY WAY) FLY WAY dookreśla podstawę
w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne.
8.3. FLY WAY wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu.
9. Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych
9.1. FLY WAY dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
9.2. FLY WAY dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.
9.3. FLY WAY wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
10. Obowiązki informacyjne
10.1. FLY WAY określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
10.2. FLY WAY informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
10.3. FLY WAY informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
10.4. FLY WAY informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
10.5. FLY WAY określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
10.6. FLY WAY informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
10.7. FLY WAY informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
10.8. FLY WAY informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
10.9. FLY WAY informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
10.10. FLY WAY bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.
11. Żądania osób
11.1. Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, FLY WAY wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), FLY WAY może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
11.2. Nieprzetwarzanie. FLY WAY informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
11.3. Odmowa. FLY WAY informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
11.4. Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, FLY WAY informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO.
11.5. Kopie danych. Na żądanie FLY WAY wydaje osobie kopię danych jej dotyczących
i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych.
11.6. Sprostowanie danych. FLY WAY dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. FLY WAY ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga.
11.7. Uzupełnienie danych. FLY WAY uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. FLY WAY ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych
11.8. Usunięcie danych. Na żądanie osoby, FLY WAY  usuwa dane, gdy:
(1) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
(2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
(3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
(4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
(5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
(6) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).
  FLY WAY określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.
11.9. Ograniczenie przetwarzania.  FLY WAY dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) FLY WAY nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie FLY WAY zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
11.10. Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez FLY WAY w oparciu o uzasadniony interes FLY WAY lub o powierzone FLY WAY zadanie w interesie publicznym, FLY WAY uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie FLY WAY ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
11.11. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez FLY WAY na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), FLY WAY uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
12. MINIMALIZACJA
  FLY WAY dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.
12.1. Minimalizacja zakresu
  FLY WAY zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.
12.2. Minimalizacja dostępu
FLY WAY stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych.
12.3. Minimalizacja czasu
  FLY WAY wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w FLY WAY, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów.
13. BEZPIECZEŃSTWO
  FLY WAY zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez FLY WAY.
13.1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa
  FLY WAY przeprowadza analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych.
13.2. Oceny skutków dla ochrony danych
  FLY WAY dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.
13.3. Środki bezpieczeństwa
FLY WAY stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.
13.4. Zgłaszanie naruszeń
  FLY WAY stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.
14. PRZETWARZAJĄCY
  FLY WAY posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz FLY WAY opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na FLY WAY.
15. EKSPORT DANYCH
FLY WAY rejestruje przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
16. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI
FLY WAY zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.